Portraits

Spirit of Ecstasy

Leipzig & Dresden

Chernobyl                                                                                                                                                                                      

In search                                                                                                                                                  

Utøya 

Island shift

Julia